Endret: 31 jul 2019     Opprettet: 7 jul 2019

Utbedring av gangvei langs boligblokk og skråning

Da kan styret komme med gode nyheter vedr. utbedring av gangvei i front av blokka og fjerning av eksisterende busk/hekk i kampen mot Vånd/jordrotter. Borettslaget har mottatt tilbud som prismessig gjør at vi unngår låneopptak. Det vil bli oppført støttemur i utbedringen så det er ikke lenger nødvendig med godkjennelse fra BYM. Prosjektet er innenfor styrets mandat så det blir ikke avholdt ekstraordinær generalforsamling. Oppstart blir midten/siste halvdel av august men eksakt dato og nærmere informasjon kommer styret tilbake til.

Utgangspunktet for prosjektet var tilbakemelding fra PELIAS i forbindelse med en befaring i skråningen og det flerårige problemet med Vånd/jordrotter. I rapporten på tiltak som må gjøres,fra PELIAS, har borettslaget mottatt informasjon om at dagens busk/hekk langs hele gangveien i front av blokka fungerer som næringskilde for Vånd/jordrotter og må fjernes. Da problemet Vånd/jordrotter har holdt på over tid har dette medført skader på området og skråningen må utbedres. 

 

Avsluttet/utgår :

Borettslaget gjorde avtale med OBOS prosjekt april i år og befaringen med prosjektleder fra OBOS ble utført i mai i år. Den 11. juni i år var det en befaring med prosjektleder hos OBOS prosjekt og tilbydere. Formålet med befaringen var å gi tilbyderne en kort orientering om prosjektets omfang og stedlige forhold, samt avklare evt. spørsmål fra tilbyderne. 

Deler av tiltaksområdet ligger på kommunal grunn, og det ble tatt forbehold om
godkjennelse for utførelse av disse arbeidene. Det ble sendt søknad til BYM(bymiljøetaten).

Prosjektet omfatter følgende:
1. Rehabilitere gangvei med kantstein langs boligblokk.
2. Terrengarrondering av skråning mellom offentlig gang og sykkelvei og privat eiendom ved Innspurten
samt rehabilitere plantefelt.
3. (OPSJON)Etablere snarvei for gangforbindelse til busstopp i Grenseveien. 

BYM ga blankt avslag på punkt 3 (sti over det kommunale gressarealet med håndløper) med begrunnelse BYM blir ansvarlig for drift, vedlikehold og eventuelle skadeserstatninger. 

Vedr. punkt 2 er tilbakemeldingen fra BYM Viser til Deres henvendelse angående rette ut gresskråning ned mot kommunal gangvei er dette en ting Bymiljøetaten har tatt opp med ansvarlig utbygger, av Hovinenga sameiet. Gangveien har nettopp blitt tatt over til offentlig drift og vedlikehold og som et punkt på overtagelses befaring var å rette skråningen så den kan klippes med vanlig gressklipper. 
 
Anbefalinger fra tilbyder og OBOS prosjekt er å forsøke og få tillatelse av kommunen til å fylle på skråningen. 
Dersom vi skal ned med støttemur må det graves ut mye og det blir en mye større og mer kostbar jobb. Da må borettslaget vurdere å ta opp lån men det vil eventuelt bli en sak for Generalforsamlingen.
Prosjektleder hos OBOS prosjekt har forsøkt å komme i kontakt med saksbehandler i BYM uten å lykkes for å høre om mulighetene vi har. 

Styret avventer til vi får en endelig avklaring fra BYM før vi går videre med prosjektet.